Avís legal

1. TITULARITAT DEL PORTAL
 
GUIDD EXPERIENCES, S.L. amb domicili social al carrer Sant Joan de Malta, 10, escala C, 08018 Barcelona, ​​amb CIF B66694514 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 45197, Foli 145 Inscripció 1, Full B-480.004 i amb direcció de correu electrònic a efectes de contacte go@guidd.io (el "Titular") és propietari del portal web https://www.guidd.io/ (el "portal").
 
El nom de domini a través del qual vostè ha accedit al Portal és propietat del Titular. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes i/o serveis que no siguin propietat del Titular ni de manera que puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit del Titular.
 
 
2. OBJECTE
 
El present Avís Legal estableix les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús del Portal, així com dels Continguts (segons es defineixen a la Clàusula 6) que l'integren, sense perjudici que el Titular pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si s’escau, s'ofereixin a través del Portal.
 
L'accés al Portal, l'ús dels Continguts, productes i/o serveis oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, la publicació d'informació, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, queixes, la recepció de newsletters i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació sense reserves ni limitacions de l'Avís Legal, de la Política de Privacitat i de les condicions particulars que, si s’escau, s'hagin establert a l'efecte i que formaran part integrant del present Avís Legal. El Titular es reserva la facultat d'oferir determinats productes o serveis exclusivament als usuaris registrats a través del Portal i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin d'aplicació. L'usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.
 
El Titular es reserva la facultat de suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal i les seves prestacions amb motiu d'operacions de manteniment , reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals, sense possibilitat per part de l'usuari de reclamar ni exigir cap indemnització. Després del període de suspensió o interrupció, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i/o en les condicions particulars que siguin d'aplicació.
 
 
3. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL
 
Llevat que s'estableixi expressament el contrari, l'accés i ús del portal per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, el Titular es reserva la facultat, en exclusiva, de decidir si l'accés i ús dels productes o serveis, oferts a través del Portal exigirà cap contraprestació econòmica, cas en el que la quantia, forma de pagament i condicions particulars restants que resultin d'aplicació seran expressament notificades als usuaris amb antelació a la seva entrada en vigor, de manera que l'usuari pugui desistir voluntàriament de l'accés i/o ús d'aquells productes o serveis que impliquin el pagament de cap quantitat. Notificades les condicions particulars corresponents sense que hi hagi desistiment, l'accés i/o ús dels productes o serveis per part de l'usuari implicarà l'acceptació expressa de les condicions particulars.
 
La utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si s’escau, puguin ser oferts pel Titular mitjançant el Portal pot estar subjecta a la prèvia observança de requisits formals com ara el registre previ, l'emplenament de formularis, formalitzar la subscripció als mateixos, el pagament de despeses o taxes i/o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d'aplicació als mateixos.
 
Si per a la utilització, prestació i/o contractació d'algun producte o servei ofert a través del Portal, l'usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i actualitzada, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. Si com a conseqüència del registre, l'usuari hagués de fer ús d'un identificador i contrasenya, aquest es compromet al seu ús diligent i a mantenir la confidencialitat i custòdia dels mateixos. En conseqüència, els usuaris es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l'usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis oferts al Portal per part de qualsevol tercer que, de forma il·legítima, empri a l'efecte una contrasenya o identificador subministrat a l'usuari, quan això tingui lloc a causa de una actuació no diligent o la pèrdua de la mateixa per l'usuari, llevat que l'usuari ho hagi comunicat immediatament al Titular.
 
En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata al titular qualsevol fet que faci possible l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat als mateixos per part de tercers , per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el titular quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.
 
Així mateix, l'usuari podrà registrar-se al Portal a través del seu compte en qualsevol de les xarxes socials habilitades al Portal (la "Xarxa Social"). En aquest cas, el Titular accedirà a les dades personals de l'usuari i a la informació publicada al seu compte de la Xarxa Social, segons les configuracions de privacitat que aquest hagi establert i segons els termes i condicions que regulen l'accés de l'usuari a la Xarxa Social . L'usuari garanteix que està legitimat per facilitar l'accés del Titular al seu compte en la Xarxa Social sense infringir els termes i condicions que regulen el seu accés i utilització de la Xarxa Social. L'usuari garanteix que l'accés del Titular al seu compte a la Xarxa Social li permet accedir, emmagatzemar i posar a disposició de la resta d'usuaris qualsevol informació que l'usuari hagi facilitat a la Xarxa Social a través del seu compte. La utilització de la Xarxa Social per part de l'usuari es regeix únicament i exclusiva pels termes i condicions subscrits amb la Xarxa Social. El Titular no revisarà l'exactitud ni legalitat de la informació dels usuaris que provingui de la Xarxa Social i, en cap cas, serà responsable per aquesta informació.
 
En tot cas, l'accés, navegació i ús del Portal i, si s’escau, l'ús o contractació dels productes o serveis que siguin oferts a través d'aquest es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligentment i fidel qualsevol instrucció addicional, impartida pel Titular o per personal autoritzat del Titular, relativa a l'ús del Portal i dels seus productes o serveis.
 
L'usuari s'obliga a usar els Continguts, productes i serveis oferts a través del Portal de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a no:
 • Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic i a les instruccions rebudes del Titular.
 • Utilitzar-los amb finalitats lesives dels drets legítims de tercers.
 • Utilitzar-los per remetre publicitat, comunicacions amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, enviar missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació, excepte quan el titular ho autoritzi prèviament i expressament.
 • Utilitzar-los de qualsevol manera que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal o impedir la normal utilització o gaudi del Portal i/o dels Continguts, productes i serveis per part dels usuaris.
 • L'usuari respondrà davant el Titular i/o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions establertes en aquesta clàusula.
 
 
4. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
 
El Portal pot contenir informació, opinions, consells, advertències i declaracions proporcionades per diferents fonts d'informació alienes al titular, incloses les que hagin estat proporcionades per qualsevol usuari del Portal. El Titular no es fa responsable de les decisions dels usuaris basades en la informació proporcionada a través del Portal, que tindrà lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Qualsevol Contingut publicat al Portal s'ha d'entendre fet exclusivament a efectes informatius. El Titular no garanteix l'exactitud, fiabilitat, utilitat o veracitat dels continguts, ni tampoc la continuïtat, precisió o exhaustivitat dels mateixos ni dels resultats obtinguts a partir de l'ús que es pugui donar a aquests Continguts i no tindrà cap responsabilitat davant de els usuaris ni cap altre tercer.
 
En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:
 • La continuïtat dels continguts del Portal i/o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica del mateix;
 • L'existència d'interrupcions o errors en l'accés al Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet;
 • L'absència d'errors o inexactituds en els Continguts, productes o serveis oferts al Portal;
 • L'absència de virus i altres components nocius al Portal o al servidor que el subministra;
 • La invulnerabilitat del Portal i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;
 • La fiabilitat i/o adequació, per a un propòsit o fi particular, del Portal, dels productes o serveis incorporats al mateix i de la informació publicada i/o subministrada amb relació a aquests productes o serveis;
 • Si és el cas, la falta d'utilitat, benefici o rendiment dels continguts o serveis del Portal;
 • Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el Titular estableix al Portal o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix;
 • Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, si s’escau, s'hagin pogut establir enllaços (links).
 
El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.
 
El Titular realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal. El Titular no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts del Portal quan siguin proporcionats per tercers i el titular no hagi tingut coneixement d'aquests errors. El Titular tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari, utilitzat per a la connexió al Portal, o d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.
 
 
5. PROHIBICIONS I RESTRICCIONS
 
Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió d'informació que infringeixi els drets de tercers i/o el contingut sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una infracció penal.
 
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal del Titular. En particular, els usuaris no podran difondre al Portal els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial, pertanyents a terceres persones, quan això doni lloc a una vulneració de la legislació vigent, no comptin amb l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit del Titular, siguin considerats com un supòsit de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del Portal, de la xarxa, dels equips informàtics del Titular o tercers i/o l'accés al Portal per part de la resta d'usuaris.
 
Si l'usuari infringeix les prohibicions anteriors o el titular té o arriba a tenir motius raonables per sospitar que un usuari ha incomplert qualsevol de les mateixes, el Titular es reserva el dret de suspendre o cancel·lar el compte de l'usuari i negar-li qualsevol accés i ús, actual o futur, del Portal (o qualsevol part del mateix) i/o dels productes o serveis oferts en el mateix.
 
 
6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
El Titular és propietari o ha obtingut la corresponent llicència dels drets d'explotació en matèria de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts disponibles a través del Portal, incloent a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, les aportacions, els textos, dissenys gràfics, dibuixos , codi font, estructura de navegació, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (els "Continguts").
 
Queden reservats a favor de titular, per un termini perpetu, amb facultat de cessió a tercers i per a un àmbit geogràfic mundial tots els drets d'explotació sobre les descripcions, imatges, vídeos, reproduccions sonores, així com qualsevol altre material que els usuaris publiquin en el Portal (les "Aportacions") a l'efecte que el Titular promocioni el Portal. En particular, els usuaris no podran modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar, distribuir o de qualsevol altra forma explotar la totalitat o part dels continguts inclosos al Portal de manera que suposi un perjudici per al Titular o per als tercers titulars.
 
L'accés i navegació de l'usuari pel Portal, així com l'accés i ús dels serveis o productes oferts en el mateix, en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part del Titular, excepte quan s'estableixi expressament el contrari en les condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si s’escau, siguin oferts a través del Portal. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor (copyright) i qualsevol altra dada d'identificació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del titular o dels seus corresponents titulars, incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació i/o d'identificació que puguin contenir els mateixos.
 
En relació a les ressenyes de premsa ofertes al portal respecte de productes i/o serveis del titular, el titular reconeix a favor dels tercers titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el Portal, l'existència per part del Titular de drets sobre les mateixes.
 
Les marques, noms comercials, logotips o altres signes distintius continguts en el Portal estan així mateix protegits per la llei.
 
L'ús, explotació i/o utilització no autoritzada dels Continguts pels usuaris, així com qualsevol acte de similar naturalesa del qual se'n derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial del titular i/o de tercers, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 
 
7. ENLLAÇOS
 
El Titular pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. La presència d'aquests enllaços al Portal no implica l'existència d'una relació de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada. Per tant, en aquests casos, el titular no serà responsable d'establir els termes i condicions a tenir en compte en la utilització dels llocs web enllaçats des del Portal ni en la prestació i/o contractació dels serveis que puguin ser oferts per part d'aquests llocs web i, per tant, el titular no podrà ser considerat responsable dels mateixos.
 
El Titular no assumirà cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web sobre les que s'estableixi un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
 
Si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través del Portal o de pàgines web de tercers a les que el Portal enllaça hauran de comunicar immediatament al titular als efectes que es procedeixi a analitzar la situació en particular i, si s’escau, a inhabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa.
 
Per evitar qualsevol mena de dubte, el fet que en accedir a una determinada pàgina web hi hagi un "frame" o "marc" en la part superior aparegui el nom o logotip del Titular, en cap cas implica que aquest sigui el propietari d'aquestes pàgines web, sent els titulars de les pàgines web els que apareguin identificats com a tals en les mateixes.
 
 
8. PROTECCIÓ DE DADES
 
El Titular tractarà les dades personals recollides a través del Portal de conformitat amb la Política de Privacitat.
 
 
9. GENERALITATS
 
Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o modificaran la interpretació de l'Avís Legal.
 
Per a qualsevol comunicació amb el Titular, els usuaris hauran de dirigir-se a través dels mitjans de contacte indicats en la Clàusula 1, preferentment per via electrònica. En tot cas, les comunicacions del Titular cap a l'usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant les dades de contacte subministrades. L'usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions amb el Titular.
 
El Titular es reserva el dret de modificar el present Avís Legal i/o les condicions particulars que, si s’escau, s'hagin establert per a la utilització i/o contractació dels productes o serveis prestats a través del Portal, quan sigui necessari als efectes d'adequar-se als canvis legislatius, de negoci i/o tecnològics. Els textos actualitzats seran vàlids i produiran efecte des de la seva publicació al Portal o, si s’escau, un cop notificats als usuaris en els termes previstos en la referida notificació.
 
En cas que hi hagi discrepància entre l'establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars que, si s’escau, es puguin establir respecte dels productes o serveis oferts en el Portal, prevaldrà el que disposen les condicions particulars respecte dels productes o serveis subjectes a aquestes condicions particulars.
 
En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís Legal fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís Legal ni les condicions particulars que, si s’escau, s’hagin pogut establir.
La manca d'exercici o execució, per part del titular, de qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.
 
 
10. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
 
El present Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola.
Qualsevol controvèrsia, reclamació o disputa pel que fa a la interpretació, execució i/o resolució d'aquest Avís Legal es sotmet als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
 
 
© 2016 Guidd. Tots els drets reservats.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.