Condicions del servei

Aquest Contracte de Prestació de Serveis (el "Contracte") estipula els termes legalment vinculants entre Vostè (l’"Usuari") i GUIDD EXPERIENCES, S.L. ("Guidd") amb domicili social al Carrer Sant Joan de Malta, 10, escala C, 08018 Barcelona, ​​amb CIF B66694514 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 45197, Foli 145 Inscripció 1, Full B -480.004 i amb adreça de correu electrònic a efectes de contacte go@guidd.io, la qual opera sota la plataforma de la seva titularitat allotjada sota la URL https://www.guidd.io/ (el "Portal").
 
El Portal està destinat a la publicació, consulta i reserva de tot tipus d'activitats d'oci.
 
Si les disposicions del present Contracte es contradiuen amb l'Avís Legal, prevaldran les disposicions contingudes en el present Contracte. Si vostè desitja una còpia impresa del present Contracte, pot imprimir una còpia o descarregar l'arxiu al seu ordinador.
 
Guidd es reserva el dret d'afegir, modificar i/o suprimir qualsevol dels termes del present Contracte, en qualsevol moment, mitjançant un avís al Portal o per correu electrònic, entrant en vigor aquestes condicions des del moment de la seva publicació al Portal . La continuïtat en la utilització dels serveis per part de l'Usuari després d'un avís de modificació implicarà l'acceptació d'aquests canvis.
 
L'Usuari manifesta ser major d'edat i garanteix que està autoritzat a celebrar el present Contracte en el seu propi nom. L'Usuari declara que les dades de registre són actuals, completes i correctes.
 
 
1. OBJECTE
 
El present Contracte té per objecte regular els termes i condicions aplicables al servei d'activitats accessible a través del Portal (el "Servei d'Activitats" o el "Servei").
 
El Servei d'Activitats exigeix ​​el previ registre dels Usuaris i permet que aquests publiquin i difonguin al Portal activitats d'oci perquè altres usuaris puguin gaudir de les mateixes, prèvia reserva a través del Portal (les "Activitats").
 
D'ara endavant, els Usuaris que publiquen i difonen les Activitats al Portal seran denominats "Guies". Els Usuaris que reserven i gaudeixen de les Activitats seran denominats "Viatgers".
 
A l'efectuar-se la reserva d'una Activitat a través del Portal, tot acord subscrit entre el Guia i el Viatger tindrà vigència entre les dues parts i Guidd no en formarà part. Guidd es limita a (i) facilitar accés al Portal com a eina que permet als Guies publicar les seves Activitats i als Viatgers realitzar les reserves, i (ii) actuar com a agent de cobraments autoritzat per acceptar, en nom i representació del Guia, els pagaments que realitzin els Viatgers, havent de transferir-los al Guia.
 
 
2. DURADA
 
El present Contracte entrarà en vigor en el moment de la seva acceptació per part de l'Usuari i es mantindrà en vigor fins que qualsevol de les parts notifiqui a l'altra la seva voluntat de no renovar el mateix.
 
 
3. PROCÉS DE PUBLICACIÓ I RESERVA D'ACTIVITATS
 
Els Guies podran publicar al Portal tantes Activitats com vulguin; aquesta publicació té caràcter gratuït.
 
Per a la publicació de les Activitats, els Guies han d'emplenar la informació sol·licitada en el formulari de publicació d'Activitats (el "Formulari"), que inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, títol, lloc i descripció de l'Activitat, públic al qual va dirigida, disponibilitat del Guia, itineraris, imatges i vídeos de l'Activitat, així com el preu i, si s’escau, les despeses addicionals i descomptes.
 
Guidd revisarà el Formulari lliurat pel Guia sense assumir cap tipus de responsabilitat per aquesta revisió i per les Activitats que finalment decideixi publicar.
 
Guidd no publicarà aquelles Activitats que incompleixin les normes establertes en la Clàusula 5 quan tingui coneixement que infringeixen els drets de propietat intel·lectual o qualsevol altre dret de tercers, o si així ho considera a la seva discreció, sempre que no suposi un acte discriminatori contra el Guia.
 
Els Viatgers podran reservar qualsevol de les Activitats en què estiguin interessats. Aquestes reserves estan subjectes a l'aprovació del Guia, el qual ha d'acceptar o rebutjar en un termini màxim de 48 hores des que el Viatger hagi efectuat la reserva. Cancel·lar repetidament Activitats pot comportar mesures disciplinàries contra el Guia a discreció de Guidd. En cas que el Guia cancel·li la reserva, es reemborsarà al Viatger el preu total que hagués pagat.
 
En qualsevol moment, els Guies podran modificar els detalls de l'Activitat o cancel·lar la seva publicació al Portal mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a go@guidd.io. Les modificacions sobre les Activitats seran efectives per a les reserves posteriors a la data de la seva modificació. La cancel·lació de la publicació de l'Activitat no afectarà els Viatgers que hagin reservat aquesta Activitat en un moment anterior.
 
 
4. OPINIÓ SOBRE LES ACTIVITATS
 
Els Viatgers podran opinar sobre les Activitats a les que hagin assistit.
 
Les opinions sobre una determinada Activitat o del Guia que l'hagi publicat han de ser veraces, clares i útils per Guidd i per a la resta d'usuaris. Cap Usuari pot ser obligat o coaccionat a fer opinions en un determinat sentit. Si així passés, el Viatger ho ha de denunciar a l'equip de Guidd enviant un correu electrònic a go@guidd.io i aportant totes les proves que consideri oportunes.
 
Guidd no procedirà a eliminar o editar les opinions dels Viatgers, excepte en el cas que (i) un Usuari o qualsevol tercer li notifiqui que aquestes vulneren les prohibicions establertes en la Clàusula 5, o (ii) es dicti una resolució judicial o administrativa que ordeni la retirada de determinades opinions. Així mateix, Guidd es reserva aquesta facultat en el cas que el Contracte s'acabi per qualsevol causa.
 
Les opinions es publicaran al Portal juntament amb el nom i la fotografia, si s’escau, del Viatger que l'ha realitzat.
 
 
5. PROHIBICIONS
 
Les Activitats publicades pels Guies, així com les opinions dels Viatgers no podran, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, (i) implicar la transmissió de "spam", publicitat o altres continguts comercials, (ii) versar sobre continguts que incitin o donin suport qualsevol activitat il·legal, (iii) identificar directament a altres Usuaris sense haver obtingut el seu consentiment previ informat, (iv) contenir comentaris polítics, religiosos o socials que no estiguin relacionats amb l'activitat, (v) suplantar la personalitat dels Usuaris, ( vi) mostrar continguts grollers, vulgars, obscens, difamadors, calumniosos, amenaçadors, discriminatoris, sexualment explícits o que incitin a l'odi o a la violència física o verbal, ni (vii) contenir referències a altres reserves diferent de l'Activitat en particular.
 
Els Usuaris que tinguin coneixement que les Activitats o les opinions contenen alguna de les prohibicions esmentades o són de qualsevol altra manera il·legals ho han de posar en coneixement de Guidd enviant un correu electrònic a go@guidd.io. Guidd investigarà el fet comunicat i prendrà les mesures corresponents, entre les quals s'inclouen l'eliminació de l'Activitat o l'opinió i, si s’escau, l’extinció del Contracte respecte a l'Usuari que hagi publicat l'Activitat o opinió prohibida.
 
L'Usuari infractor serà responsable davant de Guidd de qualsevol pena, sanció i/o multa que els tribunals o altres organismes competents interposin contra Guidd com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta clàusula per part dels Usuaris.
 
 
6. PREU I FORMA DE PAGAMENT
 
Quan el Guia accepti la sol·licitud de reserva d'una Activitat a través del Portal, el Viatger haurà de pagar el preu i, si s’escau, les despeses addicionals que hagi establert el Guia de l'Activitat. Aquestes quantitats han d'incloure IVA o l'impost corresponent i els restants impostos aplicables. El pagament s'ha de fer a través del sistema facilitat en el Portal en qualsevol de les divises aquí publicades. El Viatger accepta que el pagament en una divisa diferent de l'euro pot comportar costos de conversió.
 
El preu i, si s’escau, les despeses addicionals i descomptes aplicables a l'Activitat s'hauran de publicar al Formulari. Les despeses addicionals i els descomptes aplicables figuraran degudament desglossats. En cap cas, Guidd cobrarà als Viatgers imports addicionals que no haguessin estat publicats pels Guies amb caràcter previ a la reserva de l'Activitat.
 
En el moment que es faci efectiva la reserva, el preu pagat pel Viatger quedarà retingut fins que el Guia introdueixi el codi de reserva en el seu espai personal un cop realitzada l'Activitat. Entre les 24 hores i els 30 dies següents a la realització de l'Activitat, Guidd transferirà al Guia, a través del mitjà de pagament aplicable, la totalitat dels imports pagats pels Viatgers, descomptant prèviament la quantitat corresponent al 15% (IVA inclòs ), en concepte de contraprestació per la utilització del Servei. El Guia accepta que l'import transferit pot demorar-se per causes alienes a Guidd.
 
A les operacions anteriors els són aplicables els impostos corresponents, assumint el pagament qui, de conformitat amb la normativa vigent, tingui la consideració de subjecte passiu de les mateixes.
 
Sense perjudici de les garanties que el Guia ofereixi al Viatger, Guidd es reserva la facultat, sota el seu criteri, de reemborsar el preu que el Viatger hagués pagat quan aquest no estigui satisfet amb l'Activitat desenvolupada. En aquest cas, no es transferirà cap import a favor de Guia.
 
 
7. OBLIGACIONS DELS USUARIS
 
Els Usuaris es comprometen a utilitzar el servei amb la màxima diligència i de conformitat amb la legalitat vigent. En particular, els Usuaris atendran les següents normes:
 • Accedir al Servei exclusivament a través del Portal i publicar i/o reservar Activitats a través del mateix, així com utilitzar els mecanismes de comunicació disponibles al Portal per contactar amb la resta d'Usuaris o amb Guidd.
 • Respectar els altres usuaris i, en particular, no aguaitar, assetjar, coaccionar o d'alguna manera fustigar a qualssevol Usuaris.
 • Assistir a les Activitats planificades. En cas de retard, l'Usuari haurà d'avisar al Guia, qui prendrà la decisió d'esperar, començar o cancel·lar l'Activitat.
 • No suplantar la personalitat d'un altre usuari o de qualsevol altra persona en la utilització del Servei.
 • No recollir, tractar o emmagatzemar informació personal sobre altres Usuaris o tercers sense complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
A més, els Guies es comprometen a:
 • Complir les obligacions administratives, fiscals, laborals i, si s’escau, pel que fa a la Seguretat Social que els siguin aplicables per al desenvolupament de les activitats.
 • Contractar una assegurança adequada per al desenvolupament de l'Activitat, així com disposar de tots els permisos, llicències i autoritzacions que siguin necessaris.
 • No realitzar Activitats que destrueixin o posin en perill el lloc de realització de l'Activitat, els seus habitants o visitants, que puguin resultar perjudicials per al medi ambient o que de qualsevol altra manera resultin il·legals.
 • No obligar o coaccionar els Viatgers a realitzar opinions positives sobre les Activitats ofertes ni sobre la seva persona i no condicionar determinats tractes favorables (incloent però no limitat a l'obtenció de descomptes o Activitats gratuïtes) al fet que els Viatgers realitzin opinions positives.
La inobservança d'aquestes obligacions per part dels usuaris pot comportar, a discreció de Guidd, la suspensió del servei o la finalització del Contracte, segons s'estableix en la Clàusula 14.
 
 
8. POLÍTICA DE CONDICIONS METEREOLÒGIQUES

En el cas que l'Activitat depengui del fet que es compleixin determinades condicions meteorològiques i aquestes impedeixin que l'Activitat es realitzi el dia inicialment previst, el Guia haurà de proposar una data alternativa per a la celebració de l'Activitat. En el cas que no sigui possible fixar una data alternativa o aquesta no sigui acceptable per al Viatger, aquest tindrà dret a la devolució de l'import total de l'Activitat que hagués pagat.
 
 
9. DRET DE DESISTIMENT
 
El Viatger podrà desistir del Contracte sense necessitat de justificació dins dels 10 dies naturals següents a haver efectuat la reserva. Per complir l'esmentat termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de desistiment per part del Viatger sigui enviada a Guidd abans que venci el termini indicat.
 
Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, el Viatger no tindrà dret a desistir del Contracte quan l'Activitat hagi estat completament executada dins dels 10 dies naturals següents a la data de la reserva. En aquest supòsit, el Viatger podrà cancel·lar l'Activitat en els termes que preveu la Clàusula 10.
 
Per exercir el dret de desistiment, el Viatger ha de notificar a Guidd la seva decisió de desistir del Contracte a través d'una declaració inequívoca per correu electrònic a go@guidd.io (Ref .: Desistiment). Guidd li comunicarà sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment.
 
En els supòsits previstos legalment, Guidd procedirà a tornar el preu pagat pel Viatger sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la qual el Viatger informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Guidd efectuarà el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Viatger per a la transacció inicial, tret que aquest hagi disposat expressament el contrari.
 
Guidd té la potestat de repercutir al Viatger les despeses bancàries com a conseqüència del reemborsament per part de Guidd.
 
 
10. CANCEL·LACIÓ D'ACTIVITATS PELS GUIES
 
El Guia està facultat per cancel·lar una Activitat prèviament acceptada per causes meteorològiques o de força major. En aquests casos, Guidd reemborsarà al Viatger l'import íntegre del preu que hagi pagat. La cancel·lació d'Activitats pels Guies en supòsits diferents dels assenyalats faculta Guidd per acabar automàticament la subscripció del Guia al Servei.
 
El reemborsament del preu al Viatger s'efectuarà entre les 24 i les 48 hores des de la cancel·lació de l'Activitat.
 
Els Guies que es vegin obligats a cancel·lar Activitats sobre les quals hi ha una reserva hauran d'enviar un correu electrònic a go@guidd.io. El Guia rebrà una confirmació de Guidd que la seva sol·licitud de cancel·lació ha estat atesa. En cas que el Guia no rebi la confirmació anterior, s'haurà de posar en contacte amb Guidd el més aviat possible a través de qualsevol dels mecanismes de comunicació disponibles a través del Portal.
 
El Viatger està facultat a cancel·lar en qualsevol moment l'Activitat prèviament reservada, d'acord amb la modalitat indicada per cada Guia:
 • FLEXIBLE. Reemborsament integral fins el dia abans.
 • MODERADA. Reemborsament integral fins a 5 dies abans. 50% en els darrers 5 dies.
 • RÍGIDA. Reemborsament del 50% fins a 5 dies abans. Res en els darrers 5 dies.
 • MOLT RÍGIDA. Reemborsament del 50% fins a 10 dies abans. Res en els darrers 10 dies.
Per a això, el Viatger haurà d'enviar un correu electrònic a go@guidd.io dins dels terminis previstos a la taula anterior. El Viatger rebrà una confirmació de Guidd que la seva sol·licitud de cancel·lació ha estat atesa. En cas que el Viatger no rebi la confirmació anterior, s'haurà de posar en contacte amb Guidd el més aviat possible a través de qualsevol dels mecanismes de comunicació disponibles a través del Portal.
 
El Guia rebrà l'import restant menys la comissió de Guidd aplicada a aquest import.
 
 
11. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
Els Usuaris reconeixen els drets de propietat intel·lectual i industrial de Guidd sobre les descripcions, imatges, vídeos, reproduccions sonores i qualssevol altres materials que conformen les Activitats publicades al Portal, així com sobre les opinions d'aquestes Activitats (les "Aportacions"). A aquests efectes, pel present, els Usuaris cedeixen gratuïtament a Guidd tots els drets d'explotació sobre les Aportacions pel màxim temps de protecció legalment reconegut a aquests drets, amb facultat de cessió a tercers, per un àmbit geogràfic mundial i amb la finalitat de promocionar el Portal, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, l'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició del públic, transformació, modificació o adaptació i explotació de les Aportacions.
 
 
12. GARANTIES
 
Els Guies garanteixen que les Activitats seran desenvolupades segons la descripció facilitada al Portal.
 
Els Usuaris garanteixen que les Aportacions són una creació original, que no han estat copiades de qualsevol altra obra preexistent, i que l'exercici per Guidd dels drets assignats en el present Contracte no infringirà drets de tercers. En el cas en què les Aportacions incorporin creacions de terceres persones (fotografies, imatges, vídeos, descripcions o qualsevol altra obra protegida per drets de propietat intel·lectual o industrial), els Usuaris garanteixen que han obtingut dels seus legítims titulars les autoritzacions i llicències pertinents per la transmissió de drets a Guidd en els termes establerts en el present Contracte.
 
Els Usuaris garanteixen que són els autors o, si s’escau, titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial de les Aportacions, i que la seva explotació per part de Guidd no vulnerarà cap previsió legal, contracte, dret o propietat de tercers, ni de cap manera constitueix competència deslleial.
 
Els Usuaris garanteixen que no s'han concedit o assignat drets de qualsevol naturalesa sobre les Aportacions a cap tercer.
 
En conseqüència, els Usuaris assumiran totes les despeses, costos, danys i indemnitzacions que poguessin causar-se a Guidd, derivats d'accions legals que terceres persones puguin iniciar contra Guidd, basats en presumptes infraccions o perjudicis causats pels drets de propietat intel·lectual assignats en el present Contracte sobre els drets que tals terceres persones poguessin ostentar.
 
 
13. RESPONSABILITAT
 
Els Guies són responsables de totes i cadascuna de les Activitats que publiquin.
 
Els Usuaris són responsables en exclusiva de mantenir un comportament adequat durant el desenvolupament de l'Activitat i, en particular, es comprometen a actuar de conformitat amb la legalitat vigent i a no cometre cap tipus d'acte que pugui arribar a considerar-se delictiu. Guidd no assumirà cap responsabilitat com a conseqüència de la finalització anticipada de l'Activitat per part del Guia, a causa del comportament inadequat del Viatger o com a conseqüència de l'anterior.
 
Guidd no assumeix cap responsabilitat per qualsevol tipus de sinistre que pugui tenir lloc durant el desenvolupament de les activitats.
 
Si els Guies i/o Viatgers causessin danys, han de reemborsar el cost íntegre del dany causat a la persona i/o entitat a qui s'hagi generat aquest dany. Així mateix, hauran d'indemnitzar Guidd per l'import íntegre de qualsevol reclamació presentada contra Guidd per part de qualsevol tercer com a conseqüència d'aquest mal.
 
En el cas que, per qualsevol causa, el Guia no pogués complir amb l'Activitat reservada pel Viatger, Guidd no assumirà més responsabilitat que la de procedir al reemborsament corresponent. El Guia serà l'únic responsable de qualsevol dany que pogués derivar-se com a conseqüència de l'anterior.
 
 
14. RESOLUCIÓ
 
Guidd podrà resoldre unilateralment i en qualsevol moment el present Contracte en el cas que l'Usuari incompleixi qualsevol de les obligacions i garanties establertes en el mateix o s’infringeixin drets de propietat intel·lectual o qualsevol altre dret de tercers. La resolució del Contracte no afectarà a la facultat de Guidd de reclamar els danys i perjudicis corresponents.
 
Els Usuaris estaran legitimats a cancel·lar, en qualsevol moment, el seu compte al Portal enviant un correu electrònic a go@guidd.io. La cancel·lació del compte no faculta els Usuaris a retirar les Aportacions que haguessin proporcionat a Guidd, ja que els drets de propietat intel·lectual sobre les mateixes recauen en Guidd.
 
 
15. RECLAMACIONS
 
En cas de queixes i reclamacions derivades del present Contracte o per a sol·licitar informació sobre el Servei, l'usuari podrà posar-se en contacte amb Guidd a través de l'adreça de correu electrònic go@guidd.io, trucant al número de telèfon (+34) 688.713.163 o dirigint-se per escrit a Carrer Sant Joan de Malta, 10 C, 2º 3ª, 08018 Barcelona.
 
 
16. MISCEL·LÀNIA
 
L'Usuari no podrà cedir, subrogar o transmetre a tercers els drets continguts en el present Contracte sense el previ consentiment escrit de Guidd.
 
La manca o retard en l'exercici de qualsevol dret o en l'exigència del compliment de qualssevol obligacions dimanant d'aquest Contracte, no constituirà una renúncia a aquest dret o exigència del compliment de l'obligació, ni renúncia a qualsevol altre dret o exigències de compliment d’obligacions.
 
Aquest Contracte, inclosos l'Avís Legal i la Política de Privacitat que s'incorporen al present Contracte per referència, constitueix l'acord final, complet i exclusiu entre les parts en relació amb l'objecte del mateix i substitueix qualssevol acords o negociacions previs entre les mateixes.
 
Si alguna de les clàusules del present Contracte resultés nul·la per contravenir la legislació aplicable, aquesta clàusula es considerarà no posada, però no afectarà la resta del Contracte, que tindrà plena eficàcia i validesa entre les parts.
 
 
17. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
 
El present Contracte té caràcter mercantil i haurà de ser interpretat i complert segons els seus propis termes i, en el no previst, es regirà per la legislació espanyola.
 
En la mesura permesa per la legislació aplicable, per a la resolució de qualssevol controvèrsies derivades de la validesa, interpretació, compliment o execució d'aquest Contracte, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, expressament se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
 
 
© 2016 Guidd. Tots els drets reservats