Política de privacitat

1. Responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable: GUIDD EXPERIENCES, SL
CIF: B66694514
Adreça: C/ Sant Joan de Malta 10, escala C. 08018 Barcelona
Telèfon: (+34) 937.636.092
E-mail: go@guidd.io


2. Finalitat del tractament de les seves dades personals

A GUIDD EXPERIENCES tractem la informació que ens faciliten les persones que es registren a la Plataforma GUIDD per permetre'ls l'accés a la mateixa, l'ús dels continguts, productes i/o serveis oferts, així com, si és el cas, per a la facturació i cobrament dels serveis contractats.

Les dades personals dels usuaris que hagin contactat a través del servei de missatgeria de la Plataforma amb altres usuaris es cediran necessàriament a l'usuari al que vagi dirigit el missatge.

En l'àmbit del servei d'experiències, un cop l'usuari que hagi publicat l'experiència confirmi la reserva efectuada per un altre usuari, les dades de contacte d'aquest usuari es cediran a qui hagi publicat l'experiència, i viceversa. En tot cas, les dades personals del perfil públic dels usuaris que publiquen experiències seran accessibles per la resta d'usuaris de la Plataforma. Així mateix, si un usuari comenta una determinada experiència o una altra publicació, les seves dades seran publicades a la Plataforma.

Així mateix, en cas que la persona ens doni el seu consentiment, utilitzarem les seves dades per enviar-li promocions i informació comercial personalitzada de GUIDD EXPERIENCES per mitjans electrònics.

També informem que GUIDD EXPERIENCES compta amb algoritmes que permeten la presa decisions automatitzades amb les següents finalitats:
  • Enviament d'e-mails comercials sobre les activitats de GUIDD EXPERIENCES o de tercers que participen en aquestes activitats. Amb aquesta finalitat, podrem analitzar el seu ús de la Plataforma GUIDD i de variables demogràfiques
  • Adaptar els serveis oferts, de forma automàtica, en funció de l'usuari i de l'ús que aquest faci de la Plataforma GUIDD i dels serveis contractats.

3. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l'interessat, així com, si és el cas, l'execució del contracte de prestació dels serveis de GUIDD que l'interessat desitgi contractar.

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.


4. Temps de conservació de les seves dades personals

Les dades proporcionades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.


5. Altres destinataris als que podran comunicar-se les seves dades personals

Les dades personals de l'usuari seran posades a disposició dels guies que s'encarreguin de dur a terme les activitats que hagi contractat.

Així mateix, les dades personals de l'usuari seran posades a disposició del prestador de serveis que gestiona la nostra plataforma, incloent el sistema de "computació en el núvol" i l'eventual subcontractació en tercers proveïdors. Els proveïdors subcontractats compliran en tot moment amb les condicions establertes en el RGPD, incloses les relatives a les transferències internacionals de dades fora de la UE.

Així mateix, GUIDD EXPERIENCES realitza la gestió del cobrament dels seus serveis a través de passarel·les de gestió de pagaments, els quals tindran accés a les dades requerides perquè l'usuari pugui realitzar els corresponents abonaments dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.


6. Drets de l'Usuari d'acord amb l'RGPD

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GUIDD EXPERIENCES estem tractant dades personals que la concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GUIDD EXPERIENCES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

7. Manera d'exercir els drets RGPD

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a GUIDD EXPERIENCES, S.L., C / Sant Joan de Malta 10, escala C. 08018 Barcelona.


8. Reclamació davant l'AEPD

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


*   *   *